WWW.KESI.BE

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMENE INFORMATIE- DEFINITIES
 • DIENSTVERLENER

De aanbieder die met een of meerdere  operators een overeenkomst heeft afgesloten ten behoeve van het leveren cq. doorgeleiden van SMS-diensten aan de gebruiker.

 •       GEBRUIKER

 Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van of verzoekt om de diensten van de hierboven vermelde dienstverlener.

 •  AARD VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

 Chat : een dienst die het voeren van een gesprek door het heen en weer typen van tekst of het uitwisselen van geluids- of videobestanden tussen twee of meerdere gebruikers van eindapparatuur aangesloten op een elektronische-communicatienetwerk die zich meestal op verschillende locaties bevinden mogelijk maakt via een betaalnummer of na registratie door middel van een betaalnummer;dienst waarbij de ontmoeting en het gesprek, hetzij rechtstreeks, hetzij via een moderator wordt gerealiseerd.

1.4.      CONTACT

 XXX

 INSCHRIJVING EN GEBRUIK

 2.1.    INSCHRIJVING

 De inschrijving op onze diensten gebeurt uitsluitend via een SMS-bericht via het nummer XXX (XX,XX € per SMS).De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen deze algemene voorwaarden te raadplegen, per SMS of per  e-mail. Aanmaak van een gebruikers-account: om lid te worden en om zich in verbinding te kunnen stellen met andere personen, moet de gebruiker het paswoord opsturen naar het SMS-nummer dat is aangeduid in de advertentie, en vervolgens de gegeven instructies om zich in te schrijven,nauwkeurig opvolgen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor, om tijdens de duur van de overeenkomst, de account van de gebruiker te wijzigen, omwille van technische redenen of veiligheidsredenen.

 1.     GEBRUIKSVOORWAARDEN

 3.1.    TOEGANG

 De dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van valse of verkeerde informatie verstrekt door een gebruiker.

3.2.   M.B.T. DE PRIVACY

De gebruiker aanvaardt dat de gegevens beschikbaar op zijn gebruikersprofiel (leeftijd, geslacht, voorkeuren,…) kunnen geraadpleegd worden door andere leden.

De dienstverlener beveelt de gebruiker aan om zijn persoonlijke gegevens niet mee te delen bij het gebruik van de diensten.

De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door een gebruiker die zijn persoonlijke gegevens zou hebben meegedeeld bij het gebruik van de diensten.

3.3.   M.B.T. HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

Bij het gebruiken van de diensten verbindt de gebruiker zich ertoe een vriendschappelijke houding aan te nemen tgo. de personen met wie hij communiceert.

Bij het gebruik van de diensten zijn strikt verboden:

 • Berichten waarvan de inhoud strijdig is met de geldende wetten en reglementen, in het bijzonder, maar niet limitatief m.b.t. pedofilie, het aanzetten tot raciale haat, negationisme, het oproepen tot doodslag, het aanzetten tot prostitutie;
 • Berichten met een gewelddadige inhoud, die aanzetten tot geweld, of tot verstoring van de openbare orde;
 • Berichten die de waardigheid van een religie, van een etnie, van een cultuur, van een milieu of van iedere andere groepering aantasten;
 • Proselytische berichten of berichten die enkel een religieuze boodschap beogen;
 • Berichten die vernederende of kwetsende bewoorden bevatten, ook de indirecte of onder vorm van codetaal;
 • Berichten die een bedreigende indruk kunnen geven of een aanvallende indruk aan een gebruiker;
 • Elk bericht dat uitgaat, of lijkt uit te gaan van een handelsvennootschap of verband houdt met een handelsvennootschap, of van iedere andere rechtspersoon met een handelsactiviteit;
 • Berichten met een promotioneel doel of publiciteit voor producten of evenementen;
 • Onterende en lasterlijke berichten, nl. met een inhoud die een negatieve weerslag heeft op de eer en reputatie van een persoon of een organisatie;
 • Berichten, in cryptische – of codetaal, onverstaanbaar of slechts moeilijk verstaanbaar
 • Berichten die als schokkend zouden kkunnen ervaren worden door de gebruikers, in het bijzonder berichten over gevoelige onderwerpen, hierin begrepen politieke meningen, vernederende uitlatingen, of verwijzingen naar seksuele handelingen;
 • Berichten die verwijzingen bevatten of die aanzetten tot criminele gedragingen zoals gebruik en verkoop van verdovende middelen of producten die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid, prostitutie, fraude, oplichting, terroristische activiteiten…;
 • Berichten die geruchten of onjuiste informatie verspreiden
 • Berichten waarvan de inhoud in strijd is met het intellectuele eigendomsrecht, zoals onderwerpen die beschermd worden door het auteursrecht en/ of de namaak toelaten of ertoe aanzetten
 • Berichten waarvan de inhoud strijdig is met één van de bepalingen van art. 6 t.e.m. 11 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

 3.4.   M.B.T. HET MODEREREN

De berichten gewisseld tussen gebruikers in de chatfunctie behoren tot de privé communcatie.

Zodoende verleent de dienstverlener zich geen toegang tot deze berichten en gaat hij niet over tot moderatie ervan.

Niettemin is de dienstverlener gerechtigd controles uit te voeren door derden door te dialogeren door derden zonder hun functie mee te delen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verbinding van de gebruiker te beëindigen, wanneer deze de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

De diensverlener behoud zich eveneens het recht voor  om het gebruikersprofiel van deze gebruiker en zijn gebruikersnaam te vernietigen.

 •  VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER
 •  De gebruiker verklaart kennis te hebben van alle eigenschappen en beperkingen van de telecommunicatie-netwerken en erkent dat
 • de overdracht van gegevens op deze telecommunicatienetwerken en op het internet enkel beschikken over een relatieve technische betrouwbaarheid, en dat de werking van deze netwerken c.q. het internet kan belemmerd worden door een verzadiging
 • sommige netwerken en specifieke diensten afhankelijk kunnen zijn van bijzondere voorwaarden en kunnen onderworpen worden aan specifieke beperkingen
 • de gegevens die gebruikt worden op deze telecommunicatie-netwerken en op het internet niet beschermd zijn door mogelijke afwending, en dat de mededeling van zijn paswoord, van geheime code, en meer in het algemeen van elke gevoelige informatie, wordt uitgevoerd op risisco van de gebruiker
 • hij de gedragscode, de gebruiken die door de dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, zal naleven en dat de schending ervan kan leiden tot een voorlopige weigering van toegang tot de diensten en dat het aanleiding kan geven tot eenzijdige verbreking van de overeenkomst
 • het materiaal dat de gebruiker aanwendt en waarmee hij gebruik maakt van de diensten, onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt , en dat de dienstverlener dus op geen enkel vlak aansprakelijk kan gesteld worden voor eender welke schade aan zijn materiaal of aan derden

De dienstverlener kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uit één van bovenvermelde feiten voortvloeit.

 1.     VERANTWOORDELIJKHEID

 5.1.    VOOR HET EIGEN TOESTEL

 Het gebruik van de diensten door een derde of onder een pseudoniem  gebeurt  op volledig eigen risico van de gebruiker.

De gebruiker verzekert de veiligheid en de vertrouwelijkheid in het gebruik van zijn telefoonnummer.

Elk gebruik  van diensten of elke overdracht van gegevens uitgevoerd door de telefoon wordt toegerekend aan deze laatste.

De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van iedere afwending of niet-toegelaten gebruik van de diensten veroorzaakt door het verlies of diefstal van de GSM van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de dienstverlener hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, door middel van een elektonisch bericht, en vervolgens een aangetekende zending, zodat deze laatste onverwijld kan overgaan tot de onmiddellijke schorsing van de toegang tot de diensten door de betreffende GSM-nummer.

De dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere afwending of niet-toegelaten gebruik van de door haar aangeboden diensten.

5.2.     M.B.T.  DE CHATFUNCTIE

De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van gegevens en geleverde inhouden in het kader van de door haar aangeboden diensten.

Elke gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke schade die hij toebrengt aan derden en/of aan de dienstverlener door het verzenden van zijn berichten onder zijn pseudoniem, en ook in het geval van gebruik door derden.

Indien de dienstverlener aansprakelijk zou worden gesteld wegens niet-naleving van een verplichting die op haar rust, verbindt de gebruiker zich ertoe om de dienstverlener te vrijwaren voor elke schade die zij hierdoor lijdt, inclusief de kosten van het geding in de ruimst mogelijke zin (inclusief honoraria eigen raadsman honoraria,  en desgevallend die van de tegenpartij,….)

De gebruiker zal de dienstverlener eveneens schadeloos stellen voor elke haar rechtstreeks of onrechtstreeks  schade, materieel of immaterieel, berokkende schade, ook deze veroorzaakt door een derde die niet gemachtigd was tot het gebruik van de GSM.

De dienstverlener wijst de gebruiker op de noodzaak om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen in geval van ontmoetingen met andere gebruikers door het gebruik van de door haar verleende diensten.

 1.  VERBREKING

 De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, zonder enige formele verplichting of zonder voorafgaande ingebrekestelling, huidige overeenkomst te beëindigen en om de account en het gebruikersprofiel van de gebruiker te beëindigen, zonder enige schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd te zijn, indien één van de voorwaarden zoals hierboven omschreven worden geschonden, en in het bijzonder, maar niet exhaustief, de voorwaarden opgesomd onder artikel 3.

De gebruiker kan zijn account op ieder ogenblik beëindigen door een SMS te sturen naar het aangeduide GSM-nummer met de inhoud “STOP”.

De gebruiker kan geenszins aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling wanneer zijn account gedurende een bepaalde tijd wordt onderdrukt c.q. geschorst door hemzelf of door de dienstverlener.

 1.     PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1.  RECHT OP TOEGANG, VERBETERING EN WEGLATING

De gebruiker heeft een recht op toegang, op verbetering en op weglating van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

De gebruiker kan dit recht uitoefenen door zich te wenden tot, met vermelding van zijn pseudoniem:

Bepaalde inlichtingen, inhouden (fotografisch of videografisch) of andere aanduidingen, die de gebruikers verschaffen  kunnen gegevens  bevatten, die de ethnische origine, zijn nationaliteit, zijn godsdienst, of zijn seksuele voorkeur weergeven.

Door deze inhouden mee te delen, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming om deze  gevoelige gegevens te verwerken; de gebruiker draagt de exclusieve en integrale verantwoordelijkheid hiervoor.

7.2.  VERWERKING

De dienstverlener verbindt er zich toe de persoonlijke gegevens niet te zullen verstrekken aan derden en dat deze zullen worden gebruikt door haar of door haar partners enkel voor de noodzaak van de diensten, en in voorkomend geval, voor publiciteit voor haar eigen producten en diensten.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om publiciteit te voeren bij haar gebruikers via elektronische berichten en per SMS voor haar diensten, en behoudt zich tevens het recht voor om informatieve berichten te verspreiden.

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat de dienstverlener zich dit recht voorbehoudt om, binnen de grenzen van de redelijkheid, berichten van promotionele aard en informatieve aard te versturen, in het bijzonder per SMS wanneer de nummer van de mobiele telefoon geregistreerd werd door de dienstverlener.

De gebruiker kan zich verzetten tegen de verzending van zulke berichten door zich te wenden tot de dienstverlener op het vermeld adres, of door een SMS te sturen met de inhoud “ STOP” naar het betreffende SMS-nummer.

 1.      ALGEMENE BEPALINGEN

 8.1.    KLACHTEN

Elke klacht of betwisting door de gebruiker tgo. de dienstverlener dient uiterlijk 30 dagen na kennisname van de feiten die aanleiding geven tot deze klacht, te worden geformuleerd, op straffe van verval.

Deze klacht of betwisting dient, uitsluitend schriftelijk, te worden gericht aan XXX.

   8.2.    ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN

 De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, omwille van redenen van onderhoud, onmiddellijk en zonder waarschuwing de toegang tot bepaalde diensten of bepaalde functies te schorsen ; deze onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

8.3.    OVERMACHT

 De partijen zijn niet aansprakelijk, en worden ook niet geacht te hebben tekortgeschoten voor elke vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van deze vertraging of niet-vertraging te wijten is aan een situatie van overmacht.

Onder overmacht wordt bijv. begrepen de onbeschikbaarheid van materiaal, van afzonderlijke stukken, van werknemers of van anderen en de onderbreking, de schorsing, of de vermindering van elektriciteit en alle andere onderbrekingen van telecommunicatie-netwerken.

8.4.   TOEPASSELIJK RECHT ET BEVOEGDE RECHTBANK

Onderhavige overeenkomst, en elk geschil dat voortvloeit of betrekking heeft op de uitvoering van onderhavige overeenkomst,  wordt beheerst door het Belgisch recht.

De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Dendermonde zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit of betrekking heeft op de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

 

 

 

 

 

Comments

 1. ikke - 7 mei 2015 @ 19:43

  hallo i weet niet of dit kan joepie

  • Kesi - 7 mei 2015 @ 23:40

   Ik heb het ingezien en het lukt

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>